shematic gigabyte tổng hợp

admin

Administrator
Thành viên BQT
2/4/17
1,368
714
113
https://vnfix.net/resources/goi-schematic-gigaby-b-sung-2020.25/
SCHEMATIC
GA-78LMT-S2_R1.21-Schematic.pdf
GA-78LMT-S2_R10-Schematic.pdf
GA-78LMT-S2_R111-Schematic.pdf
GA-78LMT-S2_R112-Schematic.pdf
GA-78LMT-S2_R121-Schematic.pdf
GA-78LMT-S2_R122-Schematic.pdf
GA-945G-DS3-Rev.2.02-Schematic.pdf
GA-945GCM-S2 schematics-Schematic.pdf
GA-945GCM-S2-Rev.3.0-Schematic.pdf
GA-945GCM-S2C-R1.02-Schematic.pdf
GA-945GCM-S2_-_REV_3.0 2-Schematic.pdf
GA-945GCM-S2_-_REV_3.0-Schematic.pdf
GA-945GME-DS2-Rev.3.0-Schematic.pdf
GA-945GZM-S2 V3.0-Schematic.pdf
GA-945PL-S3-101C-Schematic.pdf
GA-945PL-S3G V1.0-Schematic.pdf
GA-965GM-S2-Rev.1.01-Schematic.pdf
GA-965P-DQ6-Rev.1.01-Schematic.pdf
GA-965P-DS3 V3.3-Schematic.pdf
GA-965P-DS3P V2.0B-Schematic.pdf
GA-965P-DS4 r101G-Schematic.pdf
GA-965P-S3 V3.3-Schematic.pdf
GA-970A-D3P R1.0-Schematic.pdf
GA-A55-S3P-R1.0-Schematic.pdf
GA-A55M-DS2-R1.11-Schematic.pdf
GA-A55M-DS2-R101-Schematic.pdf
GA-A55M-DS2-R22-Schematic.pdf
GA-A55M-DS2-Schematic.pdf
GA-A55M-DS2_Rev21-Schematic.pdf
GA-A75-DS3P_R11-Schematic.pdf
GA-A75-UD4H r101-Schematic.pdf
GA-A75M-D2H-R101-Schematic.pdf
GA-A75M-S2V r1.0-Schematic.pdf
GA-A75M-UD2H-R101-Schematic.pdf
GA-A75N-USB3 r10-Schematic.pdf
GA-AX370-GAMING K7_R10-Schematic.pdf
GA-B150M-D2VX-SI-Schematic.pdf
GA-B150M-D2VX-SI_R101-Schematic.pdf
GA-B150M-D3H DDR3_R10-Schematic.pdf
GA-B150M-D3H WP_ R10-Schematic.pdf
GA-B150M-D3H-GSM-R10-Schematic.pdf
GA-B150M-D3P WG R10-Schematic.pdf
GA-B150M-D3V DDR3_R10-Schematic.pdf
GA-B150M-D3V r1.0-Schematic.pdf
GA-B150M-D3VX-SI-R10-Schematic.pdf
GA-B150M-D3VX-SI-R11-Schematic.pdf
GA-B150M-EVO-R10-Schematic.pdf
GA-B150M-HD3_R10-Schematic.pdf
GA-B150M-PIO-SI R3-R10-Schematic.pdf
GA-B150M-PIO-SI_R10-Schematic.pdf
GA-B250-HD3P-R10-Schematic.pdf
GA-B250M-D3H-R10-Schematic.pdf
GA-B250M-D3P WG_ R102-Schematic.pdf
GA-B250M-D3V-R10-Schematic.pdf
GA-B250M-D3VX-SI-R10-Schematic.pdf
GA-B250M-EVO-R10-Schematic.pdf
GA-B250M-HD3-R10-Schematic.pdf
GA-B75-D3V r10-Schematic.pdf
GA-B75-D3V-Rev.1.01-Schematic.pdf
GA-B75-D3V-Rev.1.1-Schematic.pdf
GA-B75-D3V_R1.2-Schematic.pdf
GA-B75-D3V_R11-Schematic.pdf
GA-B75M-D2P_R101-Schematic.pdf
GA-B75M-D3H-Rev.1.1-Schematic.pdf
GA-B75M-D3H_R10-Schematic.pdf
GA-B75M-D3H_R11-Schematic.pdf
GA-B75M-D3H_R12-Schematic.pdf
GA-B75M-D3V r111-Schematic.pdf
GA-B75M-D3V-JP-R101-Schematic.pdf
GA-B75M-D3V-R1.0-Schematic.pdf
GA-B75M-D3V-Rev.1.11-Schematic.pdf
GA-B75M-D3V-Rev.1.12-Schematic.pdf
GA-B75TN-GB-R10-Schematic.pdf
GA-B75TN-SI-R11-Schematic.pdf
GA-B85-D3V-S1_R201-Schematic.pdf
GA-B85-D3V-SI_R201-Schematic.pdf
GA-B85-D3V_R20-ISL95820-Schematic.pdf
GA-B85-D3V_R20-Schematic.pdf
GA-B85-HD3-Rev.2.1-Schematic.pdf
GA-B85-HD3_R20-Schematic.pdf
GA-B85-HD3_R21-Schematic.pdf
GA-B85M-D2V Plus_R10-Schematic.pdf
GA-B85M-D2V SI_R30-Schematic.pdf
GA-B85M-D2V-TM-R30-Schematic.pdf
GA-B85M-D3H_R11-Schematic.pdf
GA-B85M-D3V CN_R201-Schematic.pdf
GA-B85M-D3V CN_R21-Schematic.pdf
GA-B85M-D3V r201-Schematic.pdf
GA-B85M-D3V-A_R10-Schematic.pdf
GA-B85M-D3V-Rev.1.1-Schematic.pdf
GA-B85M-D3V-Rev.2.01-Schematic.pdf
GA-B85M-D3V_R11-Schematic.pdf
GA-B85M-DASH_R11-Schematic.pdf
GA-B85M-DS3H_R30-Schematic.pdf
GA-B85M-GAME PLUS-R10-Schematic.pdf
GA-B85M-HD3G_R10-Schematic.pdf
GA-B85M-HD3_R10-Schematic.pdf
GA-B85M-PIO-SI_R10-Schematic.pdf
GA-C847N-S2-DB-R10-Schematic.pdf
GA-EG31M S2 Schematics-Schematic.pdf
GA-EG31M-S2-R102-Schematic.pdf
GA-EG31M-S2-R2.0-Schematic.pdf
GA-EG41MFT-US2H-R14-Schematic.pdf
GA-EG41MFT-US2H_R13-Schematic.pdf
GA-EP31-DS3L Rev.1.02-Schematic.pdf
GA-EP31-DS3L-Rev.1.02-Schematic.pdf
GA-EP35-DS3L r1.02-Schematic.pdf
GA-EP35-DS4 Rev.2.12-Schematic.pdf
GA-EP35C-DS3R r2.12-Schematic.pdf
GA-EP41T-UD3L-r1.1-Schematic.pdf
GA-EP41T-UD3L-R13-Schematic.pdf
GA-EP41T-UD3L-R14-Schematic.pdf
GA-EP41T-USB3 r1.0-Schematic.pdf
GA-EP43-DS3 Rev.1.03-Schematic.pdf
GA-EP43-S3L-r10-Schematic.pdf
GA-EP43-UD3L REV 1.0-Schematic.pdf
GA-EP43-UD3L REV 1.1-Schematic.pdf
GA-EP43-UD3L REV 1.2-Schematic.pdf
GA-EP43-US3L REV 1.0-Schematic.pdf
GA-EP43-US3L-11A-Schematic.pdf
GA-EP43C-DS3-10B-Schematic.pdf
GA-EP43T-USB3 r1.0-Schematic.pdf
GA-EP45-DQ6 r1.03-Schematic.pdf
GA-EP45-DQ6-Rev.1.03-Schematic.pdf
GA-EP45-DS3P 1.03-Schematic.pdf
GA-EP45-DS4 r1.03-Schematic.pdf
GA-EP45-DS4-Rev.1.03-Schematic.pdf
GA-EP45-EXTREME r1_01-Schematic.pdf
GA-EP45-UD3-R1.0B-Schematic.pdf
GA-EP45C-DS3 Rev 1.01-Schematic.pdf
GA-EX58-UD4 Rev 1.01 Schematic-Schematic.pdf
GA-EX58-UD4_R10-Schematic.pdf
GA-F2A55M-DS2-R1.02-Schematic.pdf
GA-F2A55M-HD2 r303-Schematic.pdf
GA-F2A55M-HD2-R10-Schematic.pdf
GA-F2A55M-HD2-R101-Schematic.pdf
GA-F2A55M-HD2-R302-Schematic.pdf
GA-F2A55M-HD2_R302-Schematic.pdf
GA-F2A58M-HD2-R30-Schematic.pdf
GA-F2A58M-HD2-R311-Schematic.pdf
GA-F2A58M-HD2_R30-Schematic.pdf
GA-F2A58M-HD2_R311-Schematic.pdf
GA-G31-S3L-Rev.1.1-Schematic.pdf
GA-G31-S3L_REV.1.1-Schematic.pdf
GA-G31M ES2C schematics-Schematic.pdf
GA-G31M ES2L schematics-Schematic.pdf
GA-G31M S2C schematics-Schematic.pdf
GA-G31M S2L schematics-Schematic.pdf
GA-G31M S3L schematics-Schematic.pdf
GA-G31M-ES2C-Rev.1.12-Schematic.pdf
ga-g31m-es2c-Schematic.pdf
GA-G31M-ES2C_R1.12-Schematic.pdf
GA-G31M-ES2L-Rev.1.11-Schematic.pdf
GA-G31M-S2C-Rev.1.1-Schematic.pdf
GA-G31M-S2L-Rev.1.02-Schematic.pdf
GA-G31M-S2L_R102-Schematic.pdf
GA-G31T-M7 (Rev_1.0)-Schematic.pdf
GA-G33M DS2R schematics-Schematic.pdf
GA-G41M-COMBO_R14-Schematic.pdf
GA-G41M-Combo_R20-Schematic.pdf
GA-G41M-ES2H-R13-Schematic.pdf
GA-G41MT S2P Schematics-Schematic.pdf
GA-G41MT-D3-Schematic.pdf
GA-G41MT-D3PT_R13-Schematic.pdf
GA-G41MT-D3P_R131-Schematic.pdf
GA-G41MT-D3P_R141-Schematic.pdf
GA-G41MT-D3V_R13-Schematic.pdf
GA-G41MT-ES2L-Rev.1.11-Schematic.pdf
GA-G41MT-S2-1.3-Schematic.pdf
GA-G41MT-S2P-Rev.1.31-Schematic.pdf
GA-G41MT-S2P-Schematic.pdf
GA-G41MT-S2PT-Rev.1.0-Schematic.pdf
GA-G41MT-S2PT_R10-Schematic.pdf
GA-G41MT-S2PT_R212-Schematic.pdf
GA-G41MT-S2P_R131-Schematic.pdf
GA-G41MT-s2_r13-Schematic.pdf
GA-G41MT-S2_R141-Schematic.pdf
GA-G41MT-S2_R15-Schematic.pdf
GA-G41MT-S2_R211-Schematic.pdf
GA-G41MT-USB3_R13-Schematic.pdf
GA-GC220_R10-Schematic.pdf
GA-GC230D_R10-Schematic.pdf
GA-GC330UD_R10-Schematic.pdf
GA-H110-D2P WG_R10-Schematic.pdf
GA-H110-D3_R10-Schematic.pdf
GA-H110M-A_R10-Schematic.pdf
GA-H110M-D3H-R10-Schematic.pdf
GA-H110M-DS2 R10-Schematic.pdf
GA-H110M-DS2V DDR3 WP_R10-Schematic.pdf
GA-H110M-DS2V-DDR3-WP-Rev.1.0-Schematic.pdf
GA-H110M-GAMING 3 R10-Schematic.pdf
GA-H110M-H DDR3 Rev 1.0-Schematic.pdf
GA-H110M-H Rev 1.0-Schematic.pdf
GA-H110M-S2H R10-Schematic.pdf
GA-H110M-S2H-GSM_R10-Schematic.pdf
GA-H110M-S2HP R10-Schematic.pdf
GA-H110M-S2HP R11-Schematic.pdf
GA-H110M-S2PH AE_R10-Schematic.pdf
GA-H110M-S2PH DDR3_R10-Schematic.pdf
GA-H110M-S2PH_R10-Schematic-Schematic.pdf
GA-H110M-S2PH_R10-Schematic.pdf
GA-H110M-S2PV DDR3 WP-R101-Schematic.pdf
GA-H110M-S2PV DDR3_R101-Schematic.pdf
GA-H110M-S2PV _R10-Schematic.pdf
GA-H110M-WW_R10-Schematic.pdf
GA-H170-GAMING3-R1.1-Schematic.pdf
GA-H170-GAMING3-R101-Schematic.pdf
GA-H170-HD3_DDR3_R10-Schematic.pdf
GA-H170-HD3_R102-Schematic.pdf
GA-H170N-WIFI_R10-Schematic.pdf
GA-H270-GAMING3_R10-Schematic.pdf
GA-H270M-D3H-R10-Schematic.pdf
GA-H270M-DS3H-R10-Schematic.pdf
GA-H55-UD3H-Rev.1.01-Schematic.pdf
GA-H55-UD3H-Schematic.pdf
GA-H55-USB3_R10-Schematic.pdf
GA-H55-USB3_R2.01-Schematic.pdf
GA-H55M-D2H-Rev.1.31-Schematic.pdf
GA-H55M-S2H r11-Schematic.pdf
GA-H55M-S2H-Rev.1.1-Schematic.pdf
GA-H55M-S2HP-TO-Rev.1.0-Schematic.pdf
GA-H55M-S2V-Rev.1.4-Schematic.pdf
GA-H55M-UD2H-Rev.1.01-Schematic.pdf
GA-H61-S3-R1.0-Schematic.pdf
GA-H61-S3-Rev.2.0-Schematic.pdf
GA-H61M-D1_R101-Schematic.pdf
GA-H61M-D2-B3-R1.11-Schematic.pdf
GA-H61M-D2-B3-Rev.1.02-Schematic.pdf
GA-H61M-D2H -USB3 REV1.11-Schematic.pdf
GA-H61M-D2H Rev.1.21-Schematic.pdf
GA-H61M-D2H-Rev.1.0-Schematic.pdf
GA-H61M-D2H-USB3 REV1.21-Schematic.pdf
GA-H61M-D2H-USB3_R10-Schematic.pdf
GA-H61M-D2P-B3-Rev.1.0-Schematic.pdf
GA-H61M-DS2 DVI_R10-Schematic.pdf
GA-H61M-DS2 DVI_R101-Schematic.pdf
GA-H61M-DS2 HDMI_R10-Schematic.pdf
GA-H61M-DS2 HDMI_R101-Schematic.pdf
GA-H61M-DS2 R2-Schematic.pdf
GA-H61M-DS2 r30-Schematic.pdf
GA-H61M-DS2 R5.0-Schematic.pdf
GA-H61M-DS2 Revision 1.21-Schematic.pdf
GA-H61M-DS2-DVI-Rev.1.01-Schematic.pdf
GA-H61M-DS2-R2.1-Schematic.pdf
GA-H61M-DS2-Rev.2.01-Schematic.pdf
GA-H61M-DS2-Rev.3.0-Schematic.pdf
GA-H61M-DS2-Rev.4.01-Schematic.pdf
GA-H61M-DS2H-R2.0-Schematic.pdf
GA-H61M-DS2H_R211-Schematic.pdf
GA-H61M-DS2_R201-Schematic.pdf
GA-H61M-DS2_R4.0-Schematic.pdf
GA-H61M-HD2_R10-Schematic.pdf
GA-H61M-S1 PH_R22-Schematic.pdf
GA-H61M-S1-Rev.2.1-Schematic.pdf
GA-H61M-S1-Rev.3.01-Schematic.pdf
GA-H61M-S1_R2.1-Schematic.pdf
GA-H61M-S1_R301-Schematic.pdf
GA-H61M-S2-B3-Rev.1.0-Schematic.pdf
GA-H61M-S2P-B3-Rev.1.1-Schematic.pdf
GA-H61M-S2P-R11-Schematic.pdf
GA-H61M-S2P-R21-Schematic.pdf
GA-H61M-S2P-R3-R301-Schematic.pdf
GA-H61M-S2PT-R101-Schematic.pdf
GA-H61M-S2PV Rev2.1-Schematic.pdf
GA-H61M-S2PV-KR R22-Schematic.pdf
GA-H61M-S2PV-R10-Schematic.pdf
GA-H61M-S2PV-R22-Schematic.pdf
GA-H61M-S2PV-Rev.2.1-Schematic.pdf
GA-H61M-S2PV-Rev.2.2-Schematic.pdf
GA-H61M-S2PV-WG-R211-Schematic.pdf
GA-H61M-S2PV_R2.01-Schematic.pdf
GA-H61M-S2PV_R21-Schematic.pdf
GA-H61M-S2PV_R211-Schematic.pdf
GA-H61M-S2V-B3_R1.11_final-Schematic.pdf
GA-H61M-USB3-B3-JP_R2.0-Schematic.pdf
GA-H61M-USB3-B3_R20-Schematic.pdf
GA-H61M-USB3H_R101-Schematic.pdf
GA-H61M-USB3V_R101-Schematic.pdf
GA-H61M-WW_R10-Schematic.pdf
GA-H61MA-D3V_R20-Schematic.pdf
GA-H61N-D2V-R10-Schematic.pdf
GA-H61N-USB3-R10-Schematic.pdf
GA-H67A-USB3-B3_10-Schematic.pdf
GA-H67M-D2 Rev.1.0-Schematic.pdf
GA-H67M-D2-B3_R10-Schematic.pdf
GA-H67M-D2-B3_R11-Schematic.pdf
GA-H67M-UD2H REV1.0 DDR3-Schematic.pdf
GA-H67M-UD2H-B3_R10-Schematic.pdf
GA-H67M-UD2H-B3_R11-Schematic.pdf
GA-H67M-UD2H_R10-Schematic.pdf
GA-H67MA-D2H-B3 r11-Schematic.pdf
GA-H67MA-D2H-B3_R10-Schematic.pdf
GA-H67MA-D2H_R10-Schematic.pdf
GA-H67MA-UD2H-B3_R11-Schematic.pdf
GA-H67MA-UD2H_R10-Schematic.pdf
GA-H67MA-USB3-B3_R10-Schematic.pdf
GA-H67N-USB3-B3_R102-Schematic.pdf
GA-H77-D3H-MVP-R102-Schematic.pdf
GA-H77-D3H-MVP_R11-Schematic.pdf
GA-H77-D3H-R1.0-Schematic.pdf
GA-H77-D3H-R11-Schematic.pdf
GA-H77-D3H_R101-Schematic.pdf
GA-H77-D3H_R102-Schematic.pdf
GA-H77-D3H_R12-Schematic.pdf
GA-H77-DS3H TW_R11-Schematic.pdf
GA-H77-DS3H-Rev.1.0-Schematic.pdf
GA-H77M-D3H-R12-Schematic.pdf
GA-H77M-D3H-Rev.1.0-Schematic.pdf
GA-H77M-D3H_R11-Schematic.pdf
GA-H77TN-CC-R1.1-Schematic.pdf
GA-H77TN-cc-R10-Schematic.pdf
GA-H77TN-SI-R11-Schematic.pdf
GA-H81-D3P_R101-Schematic.pdf
GA-H81-D3_R102-Schematic.pdf
GA-H81-D3_R104-Schematic.pdf
GA-H81.AMP-UP_R10-Schematic.pdf
GA-H81.AMP-UP_R102-Schematic.pdf
GA-H81M-D2V_R10-Schematic.pdf
GA-H81M-D2V_R101-Schematic.pdf
GA-H81M-D2V_R102-Schematic.pdf
GA-H81M-D2V_R103-Schematic.pdf
GA-H81M-D2W WG_R10-Schematic.pdf
GA-H81M-D2W WG_R101-Schematic.pdf
GA-H81M-D3H-Rev.1.0-Schematic.pdf
GA-H81M-D3V-JP JP_R101-Schematic.pdf
GA-H81M-DS2 CN_R20-Schematic.pdf
GA-H81M-DS2-R10-Schematic.pdf
GA-H81M-DS2-Rev.3.0-Schematic.pdf
GA-H81M-DS2-REV3.0-Schematic.pdf
GA-H81M-DS2_Rev 2.0-Schematic.pdf
GA-H81M-HD2_R10-Schematic.pdf

GA-H81M-S1-Rev.1.0-Schematic.pdf
GA-H81M-S1-Schematic.pdf
GA-H81M-S1_R20-Schematic.pdf
GA-H81M-S1_R21-Schematic.pdf
GA-H81M-S2PV-R102-Schematic.pdf
GA-H81M-S2PV-R103-Schematic.pdf
GA-H81M-S2PV_R101-Schematic.pdf
GA-H81M-S2PV_R20-Schematic.pdf
GA-H81M-S_R10-Schematic.pdf
GA-H87-D3H-R11-Schematic.pdf
GA-H87-D3HP-R10-Schematic.pdf
GA-H87-D3HP_R10-Schematic.pdf
GA-H87-D3H_R111-Schematic.pdf
GA-H87TN-00-10-Schematic.pdf
GA-H97-D3H R10-Schematic.pdf
GA-H97-D3H-Rev.1.0-Schematic.pdf
GA-H97M-D3H_R10-Schematic.pdf
GA-HA65M-D2H-B3_R10-Schematic.pdf
GA-M52L-S3 V1.0-Schematic.pdf
GA-M52LT-D3 r2.31-Schematic.pdf
GA-M52S-S3P V1.01-Schematic.pdf
GA-M52S-S3P V2.01-Schematic.pdf
GA-M55S-S3 V1.11E-Schematic.pdf
GA-M55SLI-S4 V1.01-Schematic.pdf
GA-M55SLI-S4 V2.01-Schematic.pdf
GA-M57SLI-DS4 V2.02-Schematic.pdf
GA-M57SLI-S4 V1.1-Schematic.pdf
GA-M59SLI-S4 V1.0-Schematic.pdf
GA-M61PM-S2-Rev.1.0-Schematic.pdf
ga-m61pme-s2-Schematic.pdf
GA-M61SME-S2 V2.0-Schematic.pdf
GA-M68M-S2P R1.01-Schematic.pdf
GA-M68MT-D3P_R301-Schematic.pdf
GA-M68MT-D3P_R31-Schematic.pdf
GA-M68MT-S2P_R301-Schematic.pdf
GA-M68MT-S2P_R31-Schematic.pdf
GA-M68MT-S2_R135-Schematic.pdf
GA-M68MT-S2_R312-Schematic.pdf
GA-MA770-DS3-Rev.1.0-Schematic.pdf
GA-P110-D3_R10-Schematic.pdf
GA-P31-DS3L V1.1-Schematic.pdf
GA-P31-ES3G r1.0-Schematic.pdf
GA-P31-S3G r1.0-Schematic.pdf
GA-P35-DQ6 R1.01-Schematic.pdf
GA-P35-DS3 V2.01-Schematic.pdf
GA-P35-DS3L V1.0-Schematic.pdf
GA-P35-DS4 V1.1-Schematic.pdf
GA-P35-S3 V2.01-Schematic.pdf
GA-P35-S3L V1.0-Schematic.pdf
GA-P35C-DS3R V1.01-Schematic.pdf
GA-P35C-DS3R-Rev.2.1-Schematic.pdf
GA-P35C-DS3R_21C-Schematic.pdf
GA-P35T-DS4 r1.0-Schematic.pdf
GA-P35_S3G-Rev.1.0-Schematic.pdf
GA-P41-ES3G_R11B-Schematic.pdf
GA-P41-ES3G_R14-Schematic.pdf
GA-P41T-D3P-R131-Schematic.pdf
GA-P41T-D3P-R14-Schematic.pdf
GA-P41T-D3P-R15-Schematic.pdf
GA-P41T-D3P_R16-Schematic.pdf
GA-P41T-USB3L-R13-Schematic.pdf
GA-P43-ES3G-11B-Schematic.pdf
GA-P43-ES3G_R14-Schematic.pdf
GA-P55-UD3L_10b-Schematic.pdf
GA-P55-UD3L_11A-Schematic.pdf
GA-P55-UD3L_202-Schematic.pdf
GA-P55-UD3L_R11-Schematic.pdf
GA-P55-UD3L_R2.3-Schematic.pdf
GA-P55-UD3L_R20-Schematic.pdf
GA-p55-ud4p_10-Schematic.pdf
GA-P55-UD4P_103G-Schematic.pdf
ga-P55-UD4_103D-Schematic.pdf
ga-p55-ud4_10b-Schematic.pdf
GA-P55-UD5_R101_10h-Schematic.pdf
GA-P55-UD6_R10-10H-Schematic.pdf
GA-P55-UD6_R10-PVT-Schematic.pdf
GA-P55-US3L-Rev.2.02-Schematic.pdf
GA-P55-USB3L_10-Schematic.pdf
GA-P55-USB3L_R10-Schematic.pdf
GA-P55-USB3L_R101-Schematic.pdf
GA-P55-USB3L_R2.0-Schematic.pdf
GA-P55-USB3L_R20-Schematic.pdf
GA-P55-USB3_10-Schematic.pdf
GA-P55-USB3_20-Schematic.pdf
GA-P55A-UD3P_10D-Schematic.pdf
GA-P55A-UD3_10-Schematic.pdf
GA-P55A-UD3_10B-Schematic.pdf
GA-P55A-UD4-R201-Schematic.pdf
GA-P55A-UD7_R104-Schematic.pdf
GA-p55m-ud2_10-Schematic.pdf
GA-P55M-UD2_10B-Schematic.pdf
GA-P55M-UD2_11B-Schematic.pdf
GA-P55M-UD4_10-Schematic.pdf
GA-P55M-UD4_10F-Schematic.pdf
GA-P61-DS3-B3 R11-Schematic.pdf
GA-P61-S3 r2.0-Schematic.pdf
GA-P61-S3-B3-R11-Schematic.pdf
GA-P61-S3-B3-R12-Schematic.pdf
GA-P61-S3-B3-Rev.1.0-Schematic.pdf
GA-P61-S3P_R10-Schematic.pdf
GA-P61-USB3-B3-R11-Schematic.pdf
GA-P61-USB3-B3-Rev.1.01-Schematic.pdf
GA-P61-USB3-R101-Schematic.pdf
GA-P61-USB3P-R10-Schematic.pdf
GA-P61A-D3-R20-Schematic.pdf
GA-P61A-D3-Rev.2.0-Schematic.pdf
GA-P61A-D3_R21-Schematic.pdf
GA-P61A-D3_R30-Schematic.pdf
GA-P67A-D3-B3-Rev1.0-Schematic.pdf
GA-P67A-D3-B3-Rev2.0-Schematic.pdf
GA-P67A-UD3 Rev.1.0-Schematic.pdf
GA-P67A-UD3-B3-R11-Schematic.pdf
GA-P67A-UD3P Rev.1.0-Schematic.pdf
GA-P67A-UD3P-R11-Schematic.pdf
GA-P67A-UD3R Rev.1.0-Schematic.pdf
GA-P67A-UD3R-B3-11-Schematic.pdf
GA-P67A-UD3R-R11-Schematic.pdf
GA-P67A-UD4 Rev.1.0-Schematic.pdf
GA-P67A-UD5 Rev.1.01E-Schematic.pdf
GA-P67A-UD5-B3_R101-Schematic.pdf
GA-P67A-UD7-B3_R101-Schematic.pdf
GA-P67X-UD3-B3-R101-Schematic.pdf
GA-P67X-UD3R-B3-R10-Schematic.pdf
GA-P67X-UD5-B3_R101-Schematic.pdf
GA-P67X-UD7-B3_R101-Schematic.pdf
GA-P75-D3P-R10-Schematic.pdf
GA-P75-D3_R11-Schematic.pdf
GA-P81-D3_R10-Schematic.pdf
GA-P85-D3-R20-Schematic.pdf
GA-P85-D3T_R11-Schematic.pdf
GA-P85-D3_R10-Schematic.pdf
GA-P85-D3_R11-Schematic.pdf
GA-P85-D3_R20-Schematic.pdf
GA-PA65-UD3-B3-R10-Schematic.pdf
GA-PA65-UD3-B3-R112-Schematic.pdf
GA-PH67-DS3-B3 r1.0-Schematic.pdf
GA-PH67-UD3 r1.0-Schematic.pdf
GA-PH67-UD3-B3-R11-Schematic.pdf
GA-Q170M-D3H-GSM_R10-Schematic.pdf
GA-Q170M-D3H_R10-Schematic.pdf
GA-Q170M-MK_R10-Schematic.pdf
GA-Q170TN-GSM PLUS R10-Schematic.pdf
GA-Q35M-S2-Rev.1.0-Schematic.pdf
GA-Q67M-D2H-B3-R10-Schematic.pdf
GA-Q77DB-R101-Schematic.pdf
GA-Q87M-D2H_R10-Schematic.pdf
GA-Q87M-D2H_R11-Schematic.pdf
GA-Q87M-D2H_R111-Schematic.pdf
GA-Q87M-D3PH PH_R11-Schematic.pdf
GA-Q87M-D3PH-R11-Schematic.pdf
GA-Q87M-D3PH_R11-Schematic.pdf
GA-Q87M-MK_R11-Schematic.pdf
GA-Q87M-MK_R111-Schematic.pdf
GA-R9700 Ver.1.1-Schematic.pdf
GA-RF-78LMT-1B_R10-Schematic.pdf
GA-ST4272-BI-R10-10B-Schematic.pdf
GA-ST4273-BI-R101-Schematic.pdf
GA-T945GCMK-GB1 Rev.1.0-Schematic.pdf
GA-TG965MP-RH-GW-Rev.2.1-Schematic.pdf
GA-X150-PLUS WS_R10-Schematic.pdf
GA-X150M-PLUS WS-R10-Schematic.pdf
GA-X170-WS ECC_R101-Schematic.pdf
GA-X48-DQ6_R10_FINAL-Schematic.pdf
GA-X48T-DQ6_R1_1-Schematic.pdf
GA-X58-USB3_R101-Schematic.pdf
GA-X58A-UD3R rev 1.0 -Schematic.pdf
GA-X58A-UD3R-R2.01-Schematic.pdf
GA-X58A-UD3R_10A-Schematic.pdf
GA-X58A-UD3R_R202-Schematic.pdf
GA-X58A-UD5_10-Schematic.pdf
GA-X58A-UD5_R20-Schematic.pdf
GA-X58A-UD7 Rev 1.0 -Schematic.pdf
GA-X58A-UD7_201-Schematic.pdf
GA-X79-UD3-R1.03-Schematic.pdf
GA-X79-UP4_R101-Schematic.pdf
GA-X79-UP4_R11-Schematic.pdf
GA-XM1 MRHM7AP-10R-Schematic.pdf
GA-Z170-HD3P_R10-Schematic.pdf
GA-Z170-WIND_R10-Schematic.pdf
GA-Z170M-D3H_R10-Schematic.pdf
GA-Z170N-GAMING5-R11-Schematic.pdf
GA-Z170X-DESIGNARE_R10-Schematic.pdf
GA-Z170X-Gaming 3-EU Rev 1.02-Schematic.pdf
GA-Z170X-Gaming 3_r101-Schematic.pdf
GA-Z170X-GAMING 7-OC-MG_R101-Schematic.pdf
GA-Z170X-GAMING 7_R101-Schematic.pdf
GA-Z170X-GAMING 7_R11-Schematic.pdf
GA-Z170X-GAMING GT_R101-Schematic.pdf
GA-Z170X-GAMING3-EU-R102-Schematic.pdf
GA-Z170X-GAMING3-R102-Schematic.pdf
GA-Z170X-GAMING3-R11-Schematic.pdf
GA-Z170X-Gaming3_r101-Schematic.pdf
GA-Z170XP-SLI_R10-Schematic.pdf
GA-Z170XP-SLI_R101-Schematic.pdf
GA-Z270-GAMING K 3 R10-Schematic.pdf
GA-Z270-HD3-R10-Schematic.pdf
GA-Z270-HD3P_R10-Schematic.pdf
GA-Z270-HD3P_R101-Schematic.pdf
GA-Z270-HD3P_R102-Schematic.pdf
GA-Z270M-D3H-R10-Schematic.pdf
GA-Z270M-D3H-R101-Schematic.pdf
GA-Z270MX-GAMING 5_R101-Schematic.pdf
GA-Z270N-GAMING 5_R10-Schematic.pdf
GA-Z270N-WIFI-R10-Schematic.pdf
GA-Z270X-GAMING 5_R101-Schematic.pdf
GA-Z270X-GAMING 7-MG-R101-Schematic.pdf
GA-Z270X-GAMING 7_R10-Schematic.pdf
GA-Z270X-UD3_R10-Schematic.pdf
GA-Z270X-UD5_R101-Schematic.pdf
GA-Z270X-ULTRA GAMING_R101-Schematic.pdf
GA-Z270X-ULTRA GAMING_R102-Schematic.pdf
GA-Z270XP-SLI_R101-Schematic.pdf
GA-Z68A-D3-B3-R10-Schematic.pdf
GA-Z68A-D3-B3-R101-Schematic.pdf
GA-Z68AP-D3 Rev.1.0-Schematic.pdf
GA-Z68AP-D3-R20-Schematic.pdf
GA-Z68M-D2H_R101-Schematic.pdf
GA-Z68MA-D2H-B3_R10-Schematic.pdf
GA-Z68MA-D2H-B3_R13-Schematic.pdf
GA-Z68MA-D2H_R13-Schematic.pdf
GA-Z68MX-UD2H-B3_R10-Schematic.pdf
GA-Z68MX-UD2H-B3_R13-Schematic.pdf
GA-Z68MX-UD2H_R13-Schematic.pdf
GA-Z68P-DS3 r10-Schematic.pdf
GA-Z68P-DS3-R20-Schematic.pdf
GA-Z68P-DS3-R21-Schematic.pdf
GA-Z68X-UD3-B3-R102-Schematic.pdf
GA-Z68X-UD3H-B3_R10-Schematic.pdf
GA-Z68X-UD3H_B3_R13-Schematic.pdf
GA-Z68X-UD3P-B3-R10-Schematic.pdf
GA-Z68X-UD3R-B3_R10-Schematic.pdf
GA-Z68X-UD4-B3-R10-Schematic.pdf
GA-Z68X-UD5-B3_R101-Schematic.pdf
GA-Z68X-UD7-B3_R10-Schematic.pdf
GA-Z68XP-D3-10-Schematic.pdf
GA-Z68XP-UD3-iSSD-10-Schematic.pdf
GA-Z68XP-UD3-R10-Schematic.pdf
GA-Z68XP-UD3-R13-Schematic.pdf
GA-Z68XP-UD3P Rev.1.01-Schematic.pdf
GA-Z68XP-UD3P_R101-Schematic.pdf
GA-Z68XP-UD3P_R13-Schematic.pdf
GA-Z68XP-UD3R-R101-Schematic.pdf
GA-Z68XP-UD3R-Rev.1.01-Schematic.pdf
GA-Z68XP-UD4-R10-Schematic.pdf
GA-Z68XP-UD4-R13-Schematic.pdf
GA-Z68XP-UD5-R101-Schematic.pdf
GA-Z77-D3H-101-Schematic.pdf
GA-Z77-D3H-R10-Schematic.pdf
GA-Z77-D3H-R11-Schematic.pdf
GA-Z77-D3H-R12-Schematic.pdf
GA-Z77-D3H_R102-Schematic.pdf
GA-Z77-DS3H-R10-Schematic.pdf
GA-Z77-DS3H-R101-Schematic.pdf
GA-Z77-DS3H-R102-Schematic.pdf
GA-Z77-DS3H_R11-Schematic.pdf
GA-Z77-HD3 r1.0-Schematic.pdf
GA-Z77MX-QUO-AOS QU_R10-Schematic.pdf
GA-Z77P-D3_R112-Schematic.pdf
GA-Z77X-D3H-R101-Schematic.pdf
GA-Z77X-D3H_R101-Schematic.pdf
GA-Z77X-D3H_R103-Schematic.PDF
GA-Z77X-D3H_R11-Schematic.pdf
GA-Z77X-D3H_R12-Schematic.pdf
GA-Z77X-D3H_Rev.102-Schematic.pdf
GA-Z77X-UD3H Rev.1.01-Schematic.pdf
GA-Z77X-UD3H-R102-Schematic.pdf
GA-Z77X-UD3H-WB-R102-Schematic.pdf
GA-Z77X-UD3H-WB-R103-Schematic.pdf
GA-Z77X-UD3H-WB_R11-Schematic.pdf
GA-Z77X-UD3H_R103-Schematic.pdf
GA-Z77X-UD3H_R11-Schematic.pdf
GA-Z77X-UD3H_R12-Schematic.pdf
GA-Z77X-UD4H_R10-Schematic.pdf
GA-Z77X-UD5H-WB_R101-Schematic.pdf
GA-Z77X-UD5H-WB_R103-Schematic.pdf
GA-Z77X-UD5H-WB_R11-Schematic.pdf
GA-Z77X-UD5H_R103-Schematic.pdf
GA-Z77X-UD5H_R11-Schematic.pdf
GA-Z77X-UP4 TH Rev.10-Schematic.pdf
GA-Z77X-UP4 TH Rev.101.-Schematic.pdf
GA-Z77X-UP4 TH-R102-Schematic.pdf
GA-Z77X-UP4 TH_R12-Schematic.pdf
GA-Z77X-UP4-TH_R10-Schematic.pdf
GA-Z77X-UP5 TH Rev.10-Schematic.pdf
GA-Z77X-UP7_R10-Schematic.pdf
GA-Z87-D3HP-R10-Schematic.pdf
GA-Z87-D3HP_R10-Schematic.pdf
GA-Z87-D3HP_R11-Schematic.pdf
GA-Z87-D3H_R10-Schematic.pdf
GA-Z87-D3H_R102-Schematic.pdf
GA-Z87-DS3H_R11-Schematic.pdf
GA-Z87M-D3H_R112-Schematic.pdf
GA-Z87M-HD3_R10-Schematic.pdf
GA-Z87M-HD3_R11-Schematic.pdf
GA-Z87N-WIFI-R10-Schematic.pdf
GA-Z87N-WIFI-R11-Schematic.pdf
GA-Z87N-WIFI-R20-Schematic.pdf
GA-Z87N-WIFI-R201-Schematic.pdf
GA-Z87N-WIFI_R202-Schematic.pdf
GA-Z87X-D3H_R101-Schematic.pdf
GA-Z87X-D3H_R11-Schematic.pdf
GA-Z87X-D3H_R111-Schematic.pdf
GA-Z87X-OC Force-R102-Schematic.pdf
GA-Z87X-OC Force_R102-Schematic.pdf
GA-Z87X-OC Force_R103.pdf-Schematic.pdf
GA-Z87X-OC Force_R11-Schematic.pdf
GA-Z87X-OC_R101-Schematic.pdf
GA-Z87X-OC_R103-Schematic.pdf
GA-Z87X-OC_R114-Schematic.pdf
GA-Z87X-OC_Rev104-Schematic.pdf
GA-Z87X-SLI_R11B-Schematic.pdf
GA-Z87X-UD3H-R103-Schematic.pdf
GA-Z87X-UD3H_R102-Schematic.pdf
GA-Z87X-UD3H_R11-Schematic.pdf
GA-Z87X-UD3H_R112-Schematic.pdf
GA-Z87X-UD4H_R101-Schematic.pdf
GA-Z87X-UD4H_R102-Schematic.pdf
GA-Z87X-UD4H_R11-Schematic.pdf
GA-Z87X-UD4H_R111-Schematic.pdf
GA-Z87X-UD5 TH_R11-Schematic.pdf
GA-Z87X-UD5 TH_R112-Schematic.pdf
GA-Z87X-UD5H_R101-Schematic.pdf
GA-Z87X-UD5H_R102.pdf-Schematic.pdf
GA-Z87X-UD5H_R11-Schematic.pdf
GA-Z97-HD3_R10-Schematic.pdf
GA-Z97-HD3_R21-Schematic.pdf
GA-Z97M-D3H_R10-Schematic.pdf
GA-Z97M-DS3H_R10-Schematic.pdf
GA-Z97MX-Gaming 5_R10-Schematic.pdf
GA-Z97X-GAMING 7_R10-Schematic.pdf
GA-Z97X-GAMING G1 WIFI_R10-Schematic.pdf
GA-Z97X-UD5H-BK_R10-Schematic.pdf
GA-Z97X-UD5H-BK_R101-Schematic.pdf
GA-Z97X-UD7 TH_R10-Schematic.pdf
Board View
GA-A55M-DS2-R2.0-Boardview.pdf
GA-A55M-DS2-R2.1-Boardview.pdf
GA-A75-DS3P.1.0 BV-Boardview.pdf
GA-A75-DS3P.1.1 BV-Boardview.pdf
GA-A75M-D2H-R1.01 BV-Boardview.pdf
GA-A75M-S2V r1.0 boardview-Boardview.pdf
GA-A75M-UD2H-R1.0 BV-Boardview.pdf
GA-AX370-Gaming 5_1.0-Boardview.pdf
GA-AX370-Gaming K3-1.0-Boardview.pdf
GA-AX370-Gaming K7 r1.0 BV-Boardview.pdf
GA-B150M-D3H DDR3-1.0 bv-Boardview.pdf
GA-B150M-D3V DDR3-1.0-Boardview.pdf
GA-B150M-D3VX-SI r1.0 boardview-Boardview.pdf
GA-B150M-D3VX-SI r1.1 boardview-Boardview.pdf
GA-B150N Phoenix-WIFI-1.0 BV-Boardview.pdf
GA-B150N-GSM-1.0 BV-Boardview.pdf
GA-B250-HD3-1.0 BV-Boardview.pdf
GA-B250-HD3P-1.0 bv-Boardview.pdf
GA-B250M-D3V-1.0 BV-Boardview.pdf
GA-B250M-D3VX-SI-1.0 BV-Boardview.pdf
GA-B250M-DS3H-1.0 BV-Boardview.pdf
GA-B250M-EVO_1.0 -Boardview.pdf
GA-B250M-HD3-1.0 BV-Boardview.pdf
GA-B250M-Power-1.0 BV-Boardview.pdf
GA-B250M-Wind_1.0 BV-Boardview.pdf
GA-B75-D3V Rev.1.1-Boardview.pdf
GA-B75-D3V Rev.1.2-Boardview.pdf
GA-B75M-D2P-1.01 BV-Boardview.pdf
GA-B75M-D3H-1.1_BV-Boardview.pdf
GA-B75M-D3V-1.1_BV-Boardview.pdf
GA-B75M-D3V-Rev.1.0-Boardview.pdf
GA-B75M-D3V-Rev.1.1-Boardview.pdf
GA-B75M-HD3-Rev.1.0-Boardview.pdf
GA-B85-D3V r1.1 boardview-Boardview.pdf
GA-B85M-D2V-TM-3.0 BV-Boardview.pdf
GA-B85M-D3H-1.2 bv-Boardview.pdf
GA-B85M-D3H-2.02 BV-Boardview.pdf
GA-B85M-D3H-2.1 BV-Boardview.pdf
GA-B85M-D3H-A-1.0 BV-Boardview.pdf
GA-B85M-D3H-A-1.0-Boardview.pdf
GA-B85M-D3V-A-1.0 BV-Boardview.pdf
GA-B85M-D3V-R1.11 BV-Boardview.pdf
GA-B85M-DS3H-1.11 BV-Boardview.pdf
GA-B85M-DS3H-2.0 BV-Boardview.pdf
GA-B85M-DS3H-2.01BV-Boardview.pdf
GA-B85M-Game Plus-1.0 BV-Boardview.pdf
GA-B85M-HD3 R4-1.0 BV-Boardview.pdf
GA-B85M-HD3-1.11 BV-Boardview.pdf
GA-B85M-HD3-3.0 BV-Boardview.pdf
GA-B85M-HD3-3.1 BV-Boardview.pdf
GA-B85M-HD3G-R1.0 BV-Boardview.pdf
GA-EG41M-US2H Rev.1.02-Boardview.pdf
GA-EG41MF-US2H Rev.1.02-Boardview.pdf
GA-EG45M-UD2H Rev.1.01-Boardview.pdf
GA-EG45M-UD2H Rev.1.1-Boardview.pdf
GA-EP41-UD3L -Rev.1.01-Boardview.pdf
GA-EP41T-UD3L r1.01 boardview-Boardview.pdf
GA-EP43-DS3R Rev.1.04-Boardview.pdf
GA-EP43-UD3L Rev.1.0-Boardview.pdf
GA-EP43-US3L Rev.1.0-Boardview.pdf
GA-EP45-UD3LR-R1.0-Boardview.pdf
GA-EX58-UD5 Rev.1.02-Boardview.pdf
GA-F2A55M-DS2-1.02 BV-Boardview.pdf
GA-F2A55M-DS2.1.0 BV-Boardview.pdf
GA-F2A55M-DS2.1.01 BV-Boardview.pdf
GA-F2A55M-HD2-1.0-
 
Sửa lần cuối:

bmc

Member
18/8/18
56
12
8
thank U admin.

xin admin cho hoi la: co file ga-b75m-d3v r111 yeu cau password. vay pass la gi vay admin.
 

remcuatuyennhu

New member
28/9/18
6
0
0
em chào các bác...cho em xin sơ đồ wibtek H61-MX v 1.0 với

em xửa mấy ngày không được 5v dual... đang bị mất. em bỏ PQ20 ra thì có 5vdual...nhưng khi kicks nguồn còn 4.5von ...????

em mới vào nghề ..mong các bác chỉ bảo...thank
 

Facebook Comment