Intel ME 8 Firmware Repository Pack r14

admin

Administrator
Thành viên BQT
2/4/17
1,300
534
118
8.0.0.1262_1.5MB_PRD_RGN.bin
8.0.0.1294_1.5MB_PRD_EXTR.bin
8.0.0.1296_1.5MB_PRD_EXTR.bin
8.0.0.1340_1.5MB_PRD_RGN.bin
8.0.0.1351_1.5MB_PRD_RGN.bin
8.0.1.1399_1.5MB_PRD_RGN.bin
8.0.2.1410_1.5MB_PRD_RGN.bin
8.0.3.1427_1.5MB_PRD_RGN.bin
8.0.4.1441_1.5MB_PRD_RGN.bin
8.0.10.1464_1.5MB_PRD_RGN.bin
8.0.13.1502_1.5MB_PRD_RGN.bin
8.0.20.1513_1.5MB_PRD_RGN.bin
8.0.21.1519_1.5MB_PRD_EXTR.bin
8.1.0.1248_1.5MB_PRD_RGN.bin
8.1.2.1318_1.5MB_PRD_RGN.bin
8.1.3.1325_1.5MB_PRD_EXTR.bin
8.1.10.1286_1.5MB_PRD_RGN.bin
8.1.20.1336_1.5MB_PRD_RGN.bin
8.1.30.1350_1.5MB_PRD_RGN.bin
8.1.40.1359_1.5MB_PRD_EXTR.bin
8.1.40.1416_1.5MB_PRD_RGN.bin
8.1.50.1456_1.5MB_PRD_RGN.bin
8.1.51.1471_1.5MB_PRD_RGN.bin
8.1.52.1496_1.5MB_PRD_RGN.bin
8.1.56.1541_1.5MB_PRD_EXTR.bin
8.1.65.1586_1.5MB_PRD_RGN.bin
 

Đính kèm

Facebook Comment