Schematic + Boarview msi tổng hợp

admin

Administrator
Thành viên BQT
2/4/17
1,358
711
113
https://vnfix.net/resources/goi-schematic-boardview-msi-tr-n-b-2020.28/
MS-1615610B.PDF
MS-1682 VER. 0B.PDF
MS-516921A.PDF
MS-5169300.PDF
MS-5169400.PDF
MS-6119-11B.PDF
MS-6119-12A.PDF
MS-6120.PDF
MS-6131-10C.PDF
MS-613130C.PDF
MS-6137-30C.PDF
MS-6137-37ML221A.PDF
MS-6137-500.PDF
MS-6137-50A.PDF
MS-6137E21E.PDF
MS-6147100.PDF
MS-614711C.PDF
MS-615110B.PDF
MS-6153-22A.PDF
MS-615321C.PDF
MS-6154200.PDF
MS-6154210.PDF
MS-615421A.PDF
MS-6156-110.PDF
MS-615610A.PDF
MS-6156110.PDF
MS-6156210.PDF
MS-6161-10B.PDF
MS-6163100.PDF
MS-616320A.PDF
MS-616320B.PDF
MS-616320C.PDF
MS-616330A.PDF
MS-6165-21A.PDF
MS-6165V21A.PDF
MS-6167100.PDF
MS-616710B.PDF
MS-616820B.PDF
MS-617410C.PDF
MS-6176-10A-5970.PDF
MS-617610A.PDF
MS-6176V10A.PDF
MS-617811A.PDF
MS-618210C.PDF
MS-6183E10A.PDF
MS-6188-210.PDF
MS-6188-400_NEW.PDF
MS-6189-100.PDF
MS-61890C.PDF
MS-618910A.PDF
MS-618910B.PDF
MS-618911A.PDF
MS-6190-100.PDF
MS-6191100.PDF
MS-6191V13.PDF
MS-6195-100.PDF
MS-6198-21A.PDF
MS-6198100.PDF
MS-619820A.PDF
MS-6198V10.PDF
MS-7024V14.CAD
MS-7036V200.CAD
MS-7067V100.CAD
MS-7082V20A.CAD
MS-7102V10A.CAD
MS-7129_0A_041016_A.PDF
MS-7129_0B.PDF
MS-7129_0C_050203.PDF
MS-7129_0D_050311.PDF
MS-7131.CAD
MS-7139V10.CAD
MS-7143.CAD
MS-7199 V22.CAD
MS-7199V10.CAD
MS-7199V20.CAD
MS-7199V21.CAD
MS-7199V22.CAD
MS-7210V2B.CAD
MS-7225-0A.PDF
MS-7225-0B.PDF
MS-7225-0E.PDF
MS-7228.CAD
MS-7231V30.CAD
MS-7231V40.CAD
MS-7240V1.1A.CAD
MS-7250V22.CAD
MS-7255V21.CAD
MS-7267-5.0.CAD
MS-7267V42.CAD
MS-7267_V2.1.PDF
MS-7267___REV_2.1.PDF
MS-7267___REV_2.1_IV.PDF
MS-7283V10.CAD
MS-7297 REV 21.PDF
MS-7301-1.0.CAD
MS-7302V10.CAD
MS-7302V11.CAD
MS-7304V11.CAD
MS-7304V121.CAD
MS-7304V13.CAD
MS-7309V10.CAD
MS-7309V13.CAD
MS-7313V11.CAD
MS-7314V10.CAD
MS-7314V21.CAD
MS-7318-1.1.CAD
MS-7321V13.CAD
MS-7321V14.CAD
MS-7326V21.CAD
MS-7327V11.CAD
MS-7328.PDF
MS-7336.CAD
MS-7336C1_0A0828..PDF
MS-7336C1_0A0828.PDF
MS-7336C1_0B_1012..PDF
MS-7336C1_0B_1012.PDF
MS-7336C1_100_1122-10.PDF
MS-7336C1_100_1122-FINAL.PDF
MS-7336C1_10_1122-FINAL.PDF
MS-7338V11.CAD
MS-7339.CAD
MS-7339V20.CAD
MS-7339V21.CAD
MS-7341V13.CAD
MS-7345.PDF
MS-7345V12.CAD
MS-7346-1.0.CAD
MS-7347V10.CAD
MS-7349V11.CAD
MS-7350V10.CAD
MS-7351V12.CAD
MS-7352V10.CAD
MS-7353V10.CAD
MS-7353V30.CAD
MS-7357V10.CAD
MS-7358-1.1.CAD
MS-7358V12.CAD
MS-7358V20.CAD
MS-7358V32.CAD
MS-7358V33.CAD
MS-7360V10.CAD
MS-7366 - REV 1.0.PDF
MS-7366-0A-PREBOM.PDF
MS-7366-0B-960829B.PDF
MS-7366-0B-960831.PDF
MS-7366-10-960919.PDF
MS-7366-101-961113.PDF
MS-7366-20-961011.PDF
MS-7366-21-961031.PDF
MS-7366-22-961121.PDF
MS-7366.CAD
MS-7366V101.CAD
MS-7366V22.CAD
MS-7367V11.PDF
MS-7368V10.CAD
MS-7369V1.1.CAD
MS-7369V11.CAD
MS-7372V12.CAD
MS-7374V12.CAD
MS-7376-0A-BOM.PDF
MS-7376-0B-BOM.PDF
MS-7376V10.CAD
MS-7377-0A-0327-1600.PDF
MS-7377-0B.PDF
MS-7377-10-0824-FINAL.PDF
MS-7377-11-0920.PDF
MS-7377-12-0617.PDF
MS-7377V12.CAD
MS-7379V20.CAD
MS-7379V30.CAD
MS-7380V10.CAD
MS-7380V12.CAD
MS-7380V13.CAD
MS-7383V10.CAD
MS-7383V21.CAD
MS-7388V10.CAD
MS-7388V20.CAD
MS-7388V21.CAD
MS-7388V31.CAD
MS-7388_REV 3.0.PDF
MS-7390V10.CAD
MS-7392V12.CAD
MS-7392V22.CAD
MS-7393V11.CAD
MS-7395V10.CAD
MS-7398V11.CAD
MS-7399.CAD
MS-7399V11.CAD
MS-7399V30.CAD
MS-7399V40.CAD
MS-7402-V12.CAD
MS-7402V11.CAD
MS-7404V11.CAD
MS-7404V13.CAD
MS-7404V20.CAD
MS-7404V21.CAD
MS-7409V10.CAD
MS-7410V10.CAD
MS-7410V11.CAD
MS-7410V12.CAD
MS-7411V11.CAD
MS-7415V101.CAD
MS-7418V0C.CAD
MS-7418V10.CAD
MS-7418V21.CAD
MS-7418V30.CAD
MS-7420V0C.CAD
MS-7420V10.CAD
MS-7421V10.CAD
MS-7423V10.CAD
MS-7428V0C.CAD
MS-7428V10.CAD
MS-7429V10.CAD
MS-7437V10.CAD
MS-7500V10.CAD
MS-7500V11.CAD
MS-7501V10.CAD
MS-7501V21.CAD
MS-7501V31.CAD
MS-7501V40.CAD
MS-7502V10.CAD
MS-7502V12.CAD
MS-7504V11.CAD

MS-7505V10.CAD
MS-7505V21.CAD
MS-7506V10.CAD
MS-7507V10.CAD
MS-7507_REV_0A_1.0.PDF
MS-7508V101.CAD
MS-7510V10.CAD
MS-7510V11.CAD
MS-7510V2.2.CAD
MS-7510V22.CAD
MS-7511V12.CAD
MS-7512V11.CAD
MS-7512_1.1-P45.PDF
MS-7513V10.CAD
MS-7514V10.CAD
MS-7514V11.CAD
MS-7514V21.CAD
MS-7514V30.CAD
MS-7516V10.CAD
MS-7517 V101.CAD
MS-7517V10.CAD
MS-7517V101.CAD
MS-7518V10.CAD
MS-7519V10.CAD
MS-7519V12.CAD
MS-7520 - REV 0A.PDF
MS-7520V111.CAD
MS-7521V11.CAD
MS-7521V12.CAD
MS-7521V21.CAD
MS-7521V30.CAD
MS-7521V40.CAD
MS-7522V10.CAD
MS-7522V20.CAD
MS-7522V31.CAD
MS-7523V10.CAD
MS-7525 - REV 0B.PDF
MS-7525V10.CAD
MS-7525_10_0103.PDF
MS-7526V10.CAD
MS-7526V12.CAD
MS-7527V11.CAD
MS-7528V10.CAD
MS-7528V11.CAD
MS-7529 (G31M3).PDF
MS-7529-0A.PDF
MS-7529-1.6(617755).PDF
MS-7529-1.6.PDF
MS-7529-10.PDF
MS-7529-R11.PDF
MS-7529-V11..PDF
MS-7529-V11.PDF
MS-7529V10.CAD
MS-7529V11.CAD
MS-7530V11.CAD
MS-7531V11.CAD
MS-7532-V10.CAD
MS-7536V10.CAD
MS-7538V11.CAD
MS-7541V10.CAD
MS-7548V0C.CAD
MS-7548V10.CAD
MS-7549V10.CAD
MS-7550V11.CAD
MS-7550V12.CAD
MS-7550V121.CAD
MS-7551V10.CAD
MS-7552V10.CAD
MS-7558V101.CAD
MS-7559V10.CAD
MS-7561V10.CAD
MS-7561V11.CAD
MS-7562V11.CAD
MS-7567-12B.PDF
MS-7567V11.CAD
MS-7567V12.CAD
MS-7569V10.CAD
MS-7570V11.CAD
MS-7572V10.CAD
MS-7577V10.CAD
MS-7589 R0A.PDF
MS-7589 R21.PDF
MS-7591-0A_1121.PDF
MS-7592- 10 1216.PDF
MS-7592- V10.PDF
MS-7592V10.CAD
MS-7593-1.0.CAD
MS-7636 LGA1156 REV 1.0.PDF
MS-7642 (890GXM-G65) R10.PDF
MS-7680 H61.PDF
MS-7733-1.0.CAD
MS-7733-10.PDF
MS-7733-2.1(00017967).PDF
MS-7733-2.1-CAD.CAD
MS-7733-31(00017967).PDF
MS-7733-4.0(00017967).PDF
MS-7738 REV1.0 DDR3.PDF
MS-7747-0C.PDF
MS-7758 R10.PDF
MS-7758 R2.1.PDF
MS-7758-1.0.CAD
MS-7758-1.1.CAD
MS-7758-2.0.CAD
MS-7758-REV4.0.PDF
MS-7782.PDF
MS-7788 VER 1.0.PDF
MS-7788-1.0.CAD
MS-7788-1.0.PDF
MS-7788-20.PDF
MS-7798-1.0.CAD
MS-7816 R10.PDF
MS-7816-1.2.CAD
MS-7829 R0A.PDF
MS-7837-1.0.PDF
MS-7850.PDF
MS-7851.PDF
MS-7887 R1.0.PDF
MS-7887-1.0.CAD
MS-7920 R10.PDF
MS-7920V10.CAD
MS-7922 R20.PDF
MS-7933-1.0.PDF
MS-7970-1.1.CAD
MS-7988-1.0-1224.PDF
MS-7996 R1.0.PDF
MS-7996-1.3.CAD
MS-7B00 VER1.1.PDF
MS-7B09 R2.0.PDF
MS-7B48-1.1(Z370).PDF
MS-7B48-1.1.CAD
MS-7B58-1.0(Z370).PDF
MS-7B61-1.0(Z370).PDF
MS-7C08 H310M VER1.0.CAD
MS-86011-00A-1114.PDF
MS-86011-00B-0107.PDF
MS-8604-00A.PDF
MS-8604-100.PDF
MS-8604-110.PDF
MS-8605-130.PDF
MS-8605-13A.PDF
MS-8606-00A.PDF
MS-8606-100.PDF
MS-8606-120-0423-03SBOM.PDF
MS-8606110.PDF
MS-8609-00A-0521.PDF
MS-8609-00B.PDF
MS-8609-100-0805N-BOM.PDF
MS-8609-110-0825.PDF
MS-8609-120-0919N-BOM.PDF
MS-8609-130.PDF
MS-8609-150-0514-BOM.PDF
MS-8610-100.PDF
MS-8621-100-0826.PDF
MS-8621-110-1115A(5020).PDF
MS-8621-120.PDF
MS-8622-100-0826.PDF
MS-8622-110-1214-5020.PDF
MS-8622-120.PDF
MS-8624-0B-.PDF
MS-8624-10.PDF
MS-8627-100.PDF
MS-8629-0A-0323-02.PDF
MS-8629-0B-0804-02.PDF
MS-8629-10-1018.PDF
MS-8629-11-0116-01.PDF
MS-8630-0A.PDF
MS-8632-12.PDF
MS-8633-0A-20070514.PDF
MS-8633-0B_0904-2.PDF
MS-8891-00A.PDF
MS-8891-1000904.PDF
MS-8893-00A-0822B.PDF
MS-8893-100-0912.PDF
MS-8893-100-0927(128M).PDF
MS-8894-00A-0910.PDF
MS-8894-100-1002.PDF
MS-8894-110-1002A.PDF
MS-8894-120-.PDF
MS-8894-200-91.09.25.PDF
MS-8895-00A.PDF
MS-8895-100 BOM.PDF
MS-8896-00A-1024-1.PDF
MS-8897-100.PDF
MS-8897-200.PDF
MS-8898-00A.PDF
MS-8898-00B.PDF
MS-8898-00C.PDF
MS-8898_100.PDF
MS-8899-100.PDF
MS-889~110.PDF
MS-889~11A.PDF
MS-9620-V.0A.PDF
MS-9652.CAD
MS-A9281 R11.PDF
MS-MSH61PI-SI_V.1.1.PDF
 
Sửa lần cuối:

NNH

Member
5/6/17
35
11
8
40
Admin có Boardview MSI H81m P33 mã 7817 r1.2 chia sẽ giùm. Cảm ơn
 

NNH

Member
5/6/17
35
11
8
40
Schemattic thì em có rồi bản này khác bản 1.2 nhiều. đang cần bitmap REV 1.2 khó quá. Cảm ơn ADMIN
 
  • Like
Reactions: anvotinh

Sahok

New member
28/8/18
2
1
0
Привет. Не удается открыть файл MSI MS-7392 .cad. Что посмотреть? Boardview не может его открыть. Сообщалось о поврежденных файлах. С уважением. Александр.
 

Sahok

New member
28/8/18
2
1
0
Hi. Không thể mở được các tập tin MSI MS-7392 .cad . Những gì để xem? Boardview không thể mở nó. Nó đã được báo cáo các tập tin bị hỏng. Với sự tôn trọng. Alexander.
 
  • Like
Reactions: nguyenanh

Le Mic Liel

New member
16/11/19
8
2
0
Привет. Не удается открыть файл MSI MS-7392 .cad. Что посмотреть? Boardview не может его открыть. Сообщалось о поврежденных файлах. С уважением. Александр.
 

Facebook Comment