Tổng hợp dis Ram

donguyenvang

Well-known member
Bộ tài liệu đã có người làm thành công được kiểm chứng. Admin post bộ nào mà bị trùng với em sr nhé!
 

Đính kèm

 • dis RAM on.broadview x451CA.r2.1.rar
  373.5 KB · Lượt xem: 234
 • Disable onboard Ram Asus X550LD Rev 2.0.rar
  752.9 KB · Lượt xem: 196
 • Disable onboard Ram Asus X550LD Rev 2.0-20170511T230805Z-001.rar
  802.3 KB · Lượt xem: 167
 • Disable Onboard RAM Asus X555LD Rev 2.0.rar
  1.3 MB · Lượt xem: 185
 • Disable Onboard RAM Asus X555LD Rev 2.0-20170511T230827Z-001.rar
  1.4 MB · Lượt xem: 158
 • Disable RAM onboard Asus K50IJ X5DIJ r2.1 r2.0 r2.2 r2.3 r2.4 r2.6.rar
  1.4 MB · Lượt xem: 165
 • Disable RAM onboard Asus K50IJ X5DIJ r2.1 r2.0 r2.2 r2.3 r2.4 r2.6-20170511T230945Z-001.rar
  1.4 MB · Lượt xem: 156
 • Disable RAM onboard Asus K451L S451.rar
  680 KB · Lượt xem: 149
 • Disable RAM onboard Asus K451L S451-20170511T230906Z-001.rar
  620.2 KB · Lượt xem: 141
 • Disable RAM onboard Asus K550J X550JD-20170511T231119Z-001.rar
  469.9 KB · Lượt xem: 133
 • Disable RAM onboard Asus K550J X550JD.rar
  939.4 KB · Lượt xem: 145
 • Disable RAM onboard Asus N551JK.rar
  842 KB · Lượt xem: 146
 • Disable RAM onboard Asus N551JK-20170511T231234Z-001.rar
  1.1 MB · Lượt xem: 145
 • Disable RAM onboard Asus P550L X550LD K550LD Rev 2.0-20170511T231350Z-001.rar
  1.1 MB · Lượt xem: 137
 • Disable RAM onboard Asus Q302L TP300LA r2.0.rar
  1.1 MB · Lượt xem: 133
 • Disable RAM onboard Asus Q302L TP300LA r2.0-20170511T231408Z-001.rar
  1 MB · Lượt xem: 144
 • Disable RAM onboard Asus S301LA r2.0 r2.2.rar
  1.1 MB · Lượt xem: 138
 • Disable RAM onboard Asus S301LA r2.0 r2.2-20170511T231439Z-001.rar
  1,001.5 KB · Lượt xem: 140
 • Disable RAM onboard Asus s400ca rev 2.1.rar
  1.6 MB · Lượt xem: 162
 • Disable RAM onboard Asus s400ca rev 2.1-20170511T231525Z-001.rar
  1.2 MB · Lượt xem: 147
 • Disable RAM onboard Asus TP500LN r 2.0.rar
  981.6 KB · Lượt xem: 144
 • Disable RAM onboard Asus TP500LN r 2.0-20170511T231604Z-001.rar
  1.1 MB · Lượt xem: 140
 • Disable RAM onboard Asus U38N U38DT r2.0 r2.1-20170511T231642Z-001.rar
  1.5 MB · Lượt xem: 151
 • Disable RAM onboard Asus UX32V UX32VD r2.1 r2.2 r2.4.rar
  1.9 MB · Lượt xem: 146
 • Disable RAM onboard Asus UX32V UX32VD r2.1 r2.2 r2.4-20170511T231701Z-001.rar
  1.9 MB · Lượt xem: 154
 • Disable RAM onboard Asus VivoBook S551LA S551LB r1.1 r2.1 r2.2-20170511T231754Z-001.rar
  1.1 MB · Lượt xem: 148
 • Disable RAM onboard Asus UX51VZ r2.0-20170511T231737Z-001.rar
  1.5 MB · Lượt xem: 142
 • Disable RAM onboard ASUS W519L X555LD REV 2.0-20170511T231830Z-001.rar
  1.5 MB · Lượt xem: 166
 • Disable RAM onboard Asus X45vd r2.0.rar
  180.5 KB · Lượt xem: 112
 • Disable RAM onboard Asus X45vd r2.0-20170511T231910Z-001.rar
  179.1 KB · Lượt xem: 120
 • Disable RAM onboard Asus X54C K54C r2.1.rar
  1.1 MB · Lượt xem: 139
 • Disable RAM onboard Asus X45vd r2.rar
  190 KB · Lượt xem: 111
 • Disable RAM onboard Asus X54C K54C r2.1-20170511T231912Z-001.rar
  1.4 MB · Lượt xem: 160
 • Disable RAM onboard Asus X55VD-20170511T232010Z-001.rar
  2.1 MB · Lượt xem: 152
 • Disable RAM onboard Asus X75VC - MB X75VB rev 2.0.rar
  1.3 MB · Lượt xem: 141
 • Disable RAM onboard Asus X75VC - MB X75VB rev 2.0-20170511T232119Z-001.rar
  1.7 MB · Lượt xem: 139
 • Disable RAM onboard Asus X75VD X75VD rev 2.0.rar
  924.5 KB · Lượt xem: 127
 • Disable RAM onboard Asus X75VD X75VD rev 2.0-20170511T232036Z-001.rar
  911.8 KB · Lượt xem: 130
 • Disable RAM onboard Asus x450cc r2.0 r2.2 r2.3.rar
  1.2 MB · Lượt xem: 164
 • Disable RAM onboard Asus X450LD R2.1-20170511T231836Z-001.rar
  1.2 MB · Lượt xem: 160
 • Disable RAM onboard Asus x450cc r2.0 r2.2 r2.3-20170511T231833Z-001.rar
  1.2 MB · Lượt xem: 147
 • Disable Ram Onboard Asus X450LD REV 2.1.rar
  1.7 MB · Lượt xem: 161
 • Disable Ram Onboard Asus X450LD REV 2.1-20170511T231837Z-001.rar
  1.7 MB · Lượt xem: 160
 • Disable RAM onboard Asus X450VC r2.0.rar
  832.6 KB · Lượt xem: 149
 • Disable RAM onboard Asus X450VC r2.0-20170511T231840Z-001.rar
  771.2 KB · Lượt xem: 129
 • Disable Ram onboard Asus X451CA Rev 2.1.rar
  2 MB · Lượt xem: 141
 • Disable ram onboard Asus X451CA Rev 2.1-20170511T231843Z-001.rar
  5.7 MB · Lượt xem: 140
 • Disable RAM onboard Asus X451CA Rev2.1.rar
  503.9 KB · Lượt xem: 127
 • Disable Ram onboard Asus X451VD Rev 2.0.rar
  177.6 KB · Lượt xem: 102
 • Disable Ram onboard Asus X451VD Rev 2.0-20170511T231902Z-001.rar
  123.8 KB · Lượt xem: 98
 • Disable RAM ONBOARD Asus X452C X450VP r2.0 r2.1.rar
  1 MB · Lượt xem: 138
 • Disable RAM ONBOARD Asus X452C X450VP r2.0 r2.1-20170511T231904Z-001.rar
  954.9 KB · Lượt xem: 128
 • Disable RAM onboard Asus X455LD r2.1 r2.2-20170511T231916Z-001.rar
  1.7 MB · Lượt xem: 140
 • Disable RAM onboard Asus X455LJ.rar
  1.3 MB · Lượt xem: 144
 • Disable RAM onboard Asus X455LJ-20170511T231908Z-001.rar
  1.6 MB · Lượt xem: 149
 • Disable Ram onboard Asus X550CA Rev 2.0.rar
  1.2 MB · Lượt xem: 134
 • Disable Ram onboard Asus X550CA Rev 2.0-20170511T231914Z-001.rar
  1.2 MB · Lượt xem: 135
 • Disable Ram onboard Asus X550CC Rev 2.0.rar
  198 KB · Lượt xem: 118
 • Disable Ram onboard Asus X550CC Rev 2.0-20170511T231931Z-001.rar
  361.4 KB · Lượt xem: 125
 • Disable RAM onboard Asus X550EP r1.1 r2.0.rar
  1.3 MB · Lượt xem: 142
 • Disable RAM onboard Asus X550EP r1.1 r2.0-20170511T231934Z-001.rar
  1.6 MB · Lượt xem: 132
 • Disable RAM onboard Asus X550L X550LC rev 2.0.rar
  1.4 MB · Lượt xem: 152
 • Disable RAM onboard Asus X550L X550LC rev 2.0-20170511T231937Z-001.rar
  1.3 MB · Lượt xem: 153
 • Disable RAM onboard Asus X550MD r2.0.rar
  525.2 KB · Lượt xem: 125
 • Disable RAM onboard Asus X550MD r2.0-20170511T231939Z-001.rar
  573.2 KB · Lượt xem: 124
 • Disable RAM onboard Asus X551CA r2.1 r2.2.rar
  1.3 MB · Lượt xem: 130
 • Disable RAM onboard Asus X551CA r2.1 r2.2-20170511T231953Z-001.rar
  2.5 MB · Lượt xem: 156
 • Disable Ram onboard Asus X552CL X550CL Rev 2.1.rar
  1.1 MB · Lượt xem: 137
 • Disable Ram onboard Asus X552CL X550CL Rev 2.1-20170511T232013Z-001.rar
  1.1 MB · Lượt xem: 146
 • Disable RAM onboard Asus X552CL- X550CL rev.2.1-20170511T232001Z-001.rar
  2.5 MB · Lượt xem: 161
 • Disable Ram onboard Asus X552W X550WE Rev 2.0.rar
  763.2 KB · Lượt xem: 135
 • Disable RAM onboard Asus X555LD-20170511T232013Z-001.rar
  1 MB · Lượt xem: 150
 • Disable RAM onboard Asus X552W X550WE REV 2.0-20170511T232003Z-001.rar
  1.8 MB · Lượt xem: 152
 • Disable RAM onboard Asus X555LP.rar
  1.3 MB · Lượt xem: 148
 • Disable RAM onboard Asus X555LP-20170511T232007Z-001.rar
  1.4 MB · Lượt xem: 141
 • Disable RAM onboard Asus X751MD r1.1 r2.0.rar
  971.3 KB · Lượt xem: 133
 • Disable RAM onboard X451 CA Rev 2.0.rar
  1.4 MB · Lượt xem: 151
 • Disable RAM onboard X550CA X550CC R2.0-20170511T232041Z-001.rar
  3.4 MB · Lượt xem: 156
 • Disable RAM onboard X550LD Rev 2.0 Dis Ram on-20170511T232043Z-001.rar
  4.2 MB · Lượt xem: 153
 • Disable_RAM_onboard_Asus_X455LD REV 2.1 2.2-20170511T232100Z-001.rar
  1.8 MB · Lượt xem: 153

Tâm Vo

New member
21/1/20
9
2
3
1605575030676.png

em nhấn vào tải nó hiện như này ạ, giúp em với ạ !
 

Facebook Comment