Intel ME 10.0 Firmware Repository Pack r21

admin

Administrator
Thành viên BQT
10.0.25.1048_1.5MB_PRD_RGN.bin
10.0.25.1048_5MB_PRD_RGN.bin
10.0.26.1000_1.5MB_PRD_EXTR.bin
10.0.26.1000_5MB_PRD_EXTR.bin
10.0.27.1006_1.5MB_PRD_EXTR.bin
10.0.28.1006_1.5MB_PRD_RGN.bin
10.0.28.1006_5MB_PRD_RGN.bin
10.0.29.1000_1.5MB_PRD_RGN.bin
10.0.29.1000_5MB_PRD_RGN.bin
10.0.30.1036_1.5MB_PRD_EXTR.bin
10.0.30.1060_1.5MB_PRD_RGN.bin
10.0.30.1060_5MB_PRD_RGN.bin
10.0.30.1072_1.5MB_PRD_RGN.bin
10.0.30.1072_5MB_PRD_RGN.bin
10.0.32.1000_1.5MB_PRD_RGN.bin
10.0.32.1000_5MB_PRD_RGN.bin
10.0.33.1012_5MB_PRD_RGN.bin
10.0.35.1012_1.5MB_MAC_PRD_EXTR.bin
10.0.35.1012_1.5MB_PRD_RGN.bin
10.0.35.1012_5MB_PRD_RGN.bin
10.0.36.1030_1.5MB_PRD_EXTR.bin
10.0.36.1030_5MB_PRD_EXTR.bin
10.0.37.1000_5MB_PRD_RGN.bin
10.0.38.1000_1.5MB_PRD_RGN.bin
10.0.38.1000_5MB_PRD_RGN.bin
10.0.45.1022_1.5MB_PRD_RGN.bin
10.0.45.1024_1.5MB_PRD_RGN.bin
10.0.45.1024_5MB_PRD_RGN.bin
10.0.46.1002_1.5MB_PRD_EXTR.bin
10.0.46.1002_5MB_PRD_RGN.bin
10.0.47.1006_1.5MB_PRD_RGN.bin
10.0.47.1006_5MB_PRD_RGN.bin
10.0.50.1004_1.5MB_PRD_RGN.bin
10.0.50.1004_5MB_PRD_RGN.bin
 

Đính kèm

 • 10.0.25.1048_1.5MB_PRD_RGN.bin
  1.5 MB · Lượt xem: 16
 • 10.0.25.1048_5MB_PRD_RGN.bin
  5.6 MB · Lượt xem: 12
 • 10.0.26.1000_1.5MB_PRD_EXTR.bin
  1.5 MB · Lượt xem: 13
 • 10.0.26.1000_5MB_PRD_EXTR.bin
  4.8 MB · Lượt xem: 12
 • 10.0.27.1006_1.5MB_PRD_EXTR.bin
  1.5 MB · Lượt xem: 15
 • 10.0.28.1006_1.5MB_PRD_RGN.bin
  1.5 MB · Lượt xem: 14
 • 10.0.28.1006_5MB_PRD_RGN.bin
  5.6 MB · Lượt xem: 12
 • 10.0.29.1000_1.5MB_PRD_RGN.bin
  1.5 MB · Lượt xem: 11
 • 10.0.29.1000_5MB_PRD_RGN.bin
  5.6 MB · Lượt xem: 12
 • 10.0.30.1036_1.5MB_PRD_EXTR.bin
  1.5 MB · Lượt xem: 13
 • 10.0.30.1060_1.5MB_PRD_RGN.bin
  1.5 MB · Lượt xem: 12
 • 10.0.30.1060_5MB_PRD_RGN.bin
  5.6 MB · Lượt xem: 11
 • 10.0.30.1072_1.5MB_PRD_RGN.bin
  1.5 MB · Lượt xem: 15
 • 10.0.30.1072_5MB_PRD_RGN.bin
  5.6 MB · Lượt xem: 14
 • 10.0.32.1000_1.5MB_PRD_RGN.bin
  1.5 MB · Lượt xem: 12
 • 10.0.32.1000_5MB_PRD_RGN.bin
  5.6 MB · Lượt xem: 11
 • 10.0.33.1012_5MB_PRD_RGN.bin
  5.6 MB · Lượt xem: 11
 • 10.0.35.1012_1.5MB_MAC_PRD_EXTR.bin
  896 KB · Lượt xem: 16
 • 10.0.35.1012_1.5MB_PRD_RGN.bin
  1.5 MB · Lượt xem: 11
 • 10.0.35.1012_5MB_PRD_RGN.bin
  5.6 MB · Lượt xem: 11
 • 10.0.36.1030_1.5MB_PRD_EXTR.bin
  1.5 MB · Lượt xem: 14
 • 10.0.36.1030_5MB_PRD_EXTR.bin
  4.8 MB · Lượt xem: 13
 • 10.0.37.1000_5MB_PRD_RGN.bin
  5.6 MB · Lượt xem: 14
 • 10.0.38.1000_1.5MB_PRD_RGN.bin
  1.5 MB · Lượt xem: 12
 • 10.0.38.1000_5MB_PRD_RGN.bin
  5.6 MB · Lượt xem: 10
 • 10.0.45.1022_1.5MB_PRD_RGN.bin
  1.5 MB · Lượt xem: 19
 • 10.0.45.1024_1.5MB_PRD_RGN.bin
  1.5 MB · Lượt xem: 12
 • 10.0.45.1024_5MB_PRD_RGN.bin
  5.6 MB · Lượt xem: 13
 • 10.0.46.1002_1.5MB_PRD_EXTR.bin
  1.5 MB · Lượt xem: 11
 • 10.0.46.1002_5MB_PRD_RGN.bin
  5.6 MB · Lượt xem: 13
 • 10.0.47.1006_1.5MB_PRD_RGN.bin
  1.5 MB · Lượt xem: 11
 • 10.0.47.1006_5MB_PRD_RGN.bin
  5.6 MB · Lượt xem: 11
 • 10.0.50.1004_1.5MB_PRD_RGN.bin
  1.5 MB · Lượt xem: 11
 • 10.0.50.1004_5MB_PRD_RGN.bin
  5.6 MB · Lượt xem: 14
10.0.25.1048_1.5MB_PRD_RGN.bin
10.0.25.1048_5MB_PRD_RGN.bin
10.0.26.1000_1.5MB_PRD_EXTR.bin
10.0.26.1000_5MB_PRD_EXTR.bin
10.0.27.1006_1.5MB_PRD_EXTR.bin
10.0.28.1006_1.5MB_PRD_RGN.bin
10.0.28.1006_5MB_PRD_RGN.bin
10.0.29.1000_1.5MB_PRD_RGN.bin
10.0.29.1000_5MB_PRD_RGN.bin
10.0.30.1036_1.5MB_PRD_EXTR.bin
10.0.30.1060_1.5MB_PRD_RGN.bin
10.0.30.1060_5MB_PRD_RGN.bin
10.0.30.1072_1.5MB_PRD_RGN.bin
10.0.30.1072_5MB_PRD_RGN.bin
10.0.32.1000_1.5MB_PRD_RGN.bin
10.0.32.1000_5MB_PRD_RGN.bin
10.0.33.1012_5MB_PRD_RGN.bin
10.0.35.1012_1.5MB_MAC_PRD_EXTR.bin
10.0.35.1012_1.5MB_PRD_RGN.bin
10.0.35.1012_5MB_PRD_RGN.bin
10.0.36.1030_1.5MB_PRD_EXTR.bin
10.0.36.1030_5MB_PRD_EXTR.bin
10.0.37.1000_5MB_PRD_RGN.bin
10.0.38.1000_1.5MB_PRD_RGN.bin
10.0.38.1000_5MB_PRD_RGN.bin
10.0.45.1022_1.5MB_PRD_RGN.bin
10.0.45.1024_1.5MB_PRD_RGN.bin
10.0.45.1024_5MB_PRD_RGN.bin
10.0.46.1002_1.5MB_PRD_EXTR.bin
10.0.46.1002_5MB_PRD_RGN.bin
10.0.47.1006_1.5MB_PRD_RGN.bin
10.0.47.1006_5MB_PRD_RGN.bin
10.0.50.1004_1.5MB_PRD_RGN.bin
10.0.50.1004_5MB_PRD_RGN.bin
Thank you
 

Facebook Comment

Top